اخبار

ISSBCخواستار فراگیری می شود

ISSBCبه چندین سازمان دیگر مهاجر و قومی-فرهنگی در محکوم کردن نمایش عمومی نژادپرستی که اخیرا در رسانه های اجتماعی گرفته شده است، می پیوندد. در بیانیه ای که دیروز توسط S.U.C.C.E.S.S. منتشر شد و توسطISS BCحمایت شد، امضا کنندگان گفتند: "بیانیه ها و رفتارهای تفرقه افکنانه در چشم انداز کانادا برای یک جامعه عادلانه و فراگیر جایی ندارد. همانطور که ما برای ساختن اینده کانادا در کنار هم ایستاده ایم، ما توسط ارزش های چند فرهنگی، برابری و باز بودن هدایت می شویم. دیگر امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از جامعه کره ای کانادا، جامعه ژاپنی کانادا، MOSAIC، جامعه خدمات اجتماعی بین فرهنگی پیشرو (PICS)، مرکز امور اسرائیل و یهودیان و فدراسیون یهودیان ونکوور بزرگ.

 

پرش به محتوا