خبرونه

د ارزانه ماشوم پاملرنې ګټه - د برتانیا کولمبیا ولایت

په دې میاشت کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې بدلونونه راغلی دی. د نوی ارزانه ماشوم پاملرنې ګټې په اړه د تفصیلی معلوماتو لپاره لاندې لینک وګورئ.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit

د افغانستان د ۱۰