اخبار

مزایای مراقبت از کودکان مقرون به صرفه - استان بریتیش کلمبیا

تغییراتی در یارانه مراقبت از کودکان در این ماه انجام شده است. لینک زیر را برای اطلاعات دقیق در مورد مزایای جدید مراقبت از کودکان مقرون به صرفه بررسی کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit

پرش به محتوا