زموږ د مېشتېدو د لارښوونې خدمتونه (SOS) ستاسې د پناه غوښتنې د غوښتنې د پروسې پر مهال ګام په ګام لارښوونې وړاندې کوی. پدې کې د انلاین کار جواز غوښتنلیک سپارلو لپاره د سم اسنادو موندلو کې مرسته شامله ده.

لاندې ویډیو لړۍ زموږ د SOS خدماتو ته اضافی توضیحات وړاندې کوی او په انګلیسی ، عربی ، فارسی او هسپانوی کې شتون لری.

د دایمی استوګنې غوښتنلیک - د اسنادو موندل


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی

فارسی - فارس

هسپانوی - Español


د دایمی استوګنې غوښتنلیک برخه 2 - عمومی مهالویش A فورمه


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی

فارسی - فارس

هسپانوی - Español


د دایمی استوګنې غوښتنلیک 3 برخه - د کورنۍ معلوماتو اضافی فورمه 14 مهالویش


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی

فارسی - فارس

هسپانوی - Español


د دایمی استوګنې غوښتنلیک 4 برخه - د غوښتنلیک کڅوړه


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی

فارسی - فارس

هسپانوی - Español


کوم سفر اسناد تاسو ته اړتیا لرئ؟


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی


فارسی - فارس

هسپانوی - Español


په کاناډا کې د روغتیا بیمه


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی


فارسی - فارس

هسپانوی - Español


د خپل کار د اجازې انلاین غوښتنلیک موندل او ډکول


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی

فارسی - فارس

هسپانوی - Español


په انلاین ډول د کار د اجازې فورمه ډکه کړئ


په نورو ژبو کې وګورئ

عربی - عربی عربی

فارسی - فارس

هسپانوی - Español
د افغانستان د ۱۰