د پیښو کلیز

م دوه نۍ

T abbreviated weekday name

W دوه ه.ه

T دوه نۍ

د جمعه

س دوه نۍ

س ی.

0 پیښې،

0 پیښې،

1 پیښه ،

خبرونه -

د مصاحبه مهارتونو پېژندنه

2 پیښې ،

خبرونه -

په روغتیا پاملرنې کې د مسلک رامینځته کولو څرنګوالی

خبرونه -

د مسلکی برېښنالیک Etiquette

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

1 پیښه ،

خبرونه -

د مسلک سپړنه: ستاسو د کارموندنې اهداف وپلټئ

0 پیښې،

1 پیښه ،

خبرونه -

د نوی راغلو خلکو لپاره د مسلک عادلانه

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

1 پیښه ،

-

Fairmont Vancouver Hotel د معلوماتو سیشن

1 پیښه ،

1 پیښه ،

-

د انلاین ځان ګړندۍ دندې لټون کورس

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

1 پیښه ،

-

د هوایی کاناډا معلوماتو ناسته

0 پیښې،

0 پیښې،

1 پیښه ،

-

Ace ستاسو مجازی مرکه

0 پیښې،

0 پیښې،

0 پیښې،

د افغانستان د ۱۰