برنامه درسی سواد دیجیتال ما برای کمک به مربیان زبان انگلیسی طراحی شده است و کسانی که در زمینه حل و فصل به مشتریان تازه وارد کمک می کنند تا بر موانع سواد دیجیتال غلبه کنند.

این منبع از طریق بودجه SDI از مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) و کار سخت و مشارکت تعدادی از افراد اختصاص داده شده درISS BC، مشاوران در تبادل یادگیری دانشگاه بریتیش کلمبیا و سازمان های شریک LINC مرکز زبان انگلیسی Burnaby و کالج ونکوور امکان پذیر است.

دسترسی به برنامه درسی سواد دیجیتالیپرش به محتوا