ISSBC، با همکاری دولت استانی بریتیش کلمبیا، این مرکز منابع انلاین را برای کمک و توانمندسازی افراد و سازمان ها در روند اسکان مجدد پناهندگان ایجاد کرده است.

مرکز پناهندگان BC به عنوان یک مرکز منابع عمل می کند و دسترسی به اخرین نشریات و امار مربوطه در مورد تمام دسته های پناهندگان را در سراسر BC فراهم می کند و به صورت هفتگی به روز می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جلسات اموزشی اینده، گزارش ها و برگه های اطلاعاتی، از مرکز پناهندگان BC بازدید کنید.

bcrefugeehub.caپرش به محتوا