فرایند ایجاد یک جامعه عاری از نژادپرستی فرایندی است که نیاز به رفتار ضد نژادپرستانه فعال از همه کانادایی ها دارد. هفته اگاهی از نژادپرستی، 23-29 مه 2023، فرصتی برای یادگیری و تامل در مورد ساختارها، اقدامات و فعالیت هایی است که همه ما می توانیم سعی کنیم اطمینان حاصل کنیم که گروه های نژادی احساس امنیت، شامل و استقبال از زندگی و جامعه کانادا می کنند. نژادپرستی در همه اشکال غیر قابل قبول است، بنابراین لطفا وقت خود را برای خواندن این منابع برای درک بهتر چالش و راه حل های ان صرف کنید:پرش به محتوا