د اغیز په اړه نور معلومات زده کړئ - په ټیکنالوژۍ کې بدیل کیریرد افغانستان د ۱۰