د کډوالۍ او کډوالو حقوقی کلینیک (IRLC) په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.د افغانستان د ۱۰