ዜና

ቀዳም ቀዳም ኣብ ኮኲትላም ዚርከብ ኣገልግሎት መዕረፊ

ኤስ. ናይቲኣብ ኮኲትላም ዝርከብ ናይ ቢሲ ቤት ጽሕፈት ኮተንዉድ ካብ 2 ሰነ ጀሚሩ ቀዳም ሰዓት 9 ናይ ምሸት - ሰዓት 4 30 ናይ ምሸት ዓማዊል ኣብ ቀዳመ - ሰናብቲ ናብ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎትን ኣብያተ - ትምህርትን ክኣትዉ ኢዮም ።

ክልተ ሰራሕተኛታት ሰፈር ብእንግሊዝኛ ብዓረብኛ ብቲግሪንያ ከምኡውን ብኣምሃሪክ ንዓማዊል ኬገልግሉ ይኽእሉ እዮም።

ኤስ.ኮተንዉድ ቢ. ሲ. ኮተንዉድ (200-504 ኮኲትላም) ካብቲ ኣብ ኤቨርግሪን ስካይትረይን ዚርከብ ሓድሽ እተሃንጸ መደበር በርኲትላም ክልተ ኣንጎሎ ጥራይ ርሒቑ ብህዝባዊ ጕዕዞ ብቐሊሉ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ሕቶታት እንተ ኣልዩካ ከይተሰከፍካ ኽትድውለልና ትኽእል ኢኻ ።
778-383-1438
settlement@issbc.org

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ